dinsdag 19 januari 2010

we werken nog steeds hard! Vandaag succesvolle presentatie voor B&W, donderdag staat er nog een bewonersavond in Museum Nagele gepland. We rekenen op een volle zaal. Onze resultaten van de afgelopen maanden hebben we in boekvorm ondergebracht. Op donderdag komen ze vers van de pers!

maandag 21 december 2009

Kerstgroet


Terwijl een dik pak sneeuw Nagele heeft omgetoverd tot een winter paradijs van een ongekende schoonheid wordt er door het Lab in verschillende dorpen en steden in Nederland hard doorgewerkt om Nagele na de dooi minstens zo mooi te laten worden. Voor nu aan alle volgers van de Nagele blog hele mooie dagen toegewenst en op naar het jaar 2010

vrijdag 11 december 2009

Handout


Bewonersavond en klankbordgroep
Donderdag 3 december was een belangrijke dag voor onderzoekslab Nagele. Wederom was er een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Deze keer was het de beurt aan de architecten om hun ‘visie in wording’ op het dorp te geven.


Net als bij de eerste bewonersavond was de opkomst overweldigend: een kleine 100 bewoners afkomstig uit het dorp en omliggende omgeving waren naar museum Nagele gekomen. Geïnteresseerd luisterden de bewoners naar zes presentaties waarin zes afzonderlijke thema’s werden toegelicht. Voor meer informatie over de thema’s konden de bewoners zich na de presentaties tot de desbetreffende architecten richten in speciaal daarvoor ingerichte ‘marktkraampjes’.


Veel interesse was er voor thema’s die het dorp direct aangaan, zoals het wonen en de voorzieningen. Nagele kampt namelijk met een eenzijdige en deels verouderde woningvoorraad en het draagvlak voor voorzieningen neemt af. De bewoners waren erg benieuwd hoe de architecten dit probleem willen gaan oplossen en bij deze kraampjes was dan ook erg druk. Ook was er aanmerkelijk veel aandacht voor thema’s die op een groter schaalniveau spelen dan het dorp Nagele. Bij deze thema’s werden scenario’s aangereikt voor de gehele polder die op de lange termijn van toegevoegde waarde zouden kunnen zijn. Zo werd een alternatieve, groene economie in beeld gebracht en werden er perspectieven getoond die groei van de Noordoostpolder mogelijk maakten, zonder daarvoor het landschap aan te tasten. Er ligt een enorme groeipotentie besloten in de transformatie van boerenerven tot burgererven.

Het contact met de bewoners was wederom nuttig. De bewoners vonden de ideeën van het lab verfrissend. Met kritiek op de voorgestelde plannen werd de opgave voor de architecten nog scherper gedefinieerd. Ook werden veel goede tips gegeven om de getoonde scenario’s te versterken.


Vrijdag 4 december werden dezelfde presentaties gehouden voor een klankbordgroep, bestaande uit enkele wethouders en stedenbouwkundigen van de gemeente, woningcorporatie Mercatus en dorpsbelang Nagele. Men was enthousiast over de ideeën van het lab. Ook hier werd vooral de nadruk gelegd op het wonen en de voorzieningen. Een van de vragen die men stelde, was of Nagele - om het draagvlak van de voorzieningen te verhogen - zou moeten inbreiden of uitbreiden.

vrijdag 20 november 2009

Week 6: Bezoek buitengebied Nagele


Een kleine afvaardiging heeft een bezoek gebracht aan een boer in het buitengebied van Nagele. Juist vanuit dat buitengebied is grote aandacht voor het lab, zo bleek tijdens de bewoneravond. Bewoners uit het buitengebied zijn aangewezen op de voorzieningen en het verenigingsleven van Nagele en volgen onze verrichtingen daarom op de voet . Van oudsher ligt een er een hechte relatie tussen landarbeiders in het dorp en de werkgevers/boeren in het buitengebied. Enkelen van ons doen onderzoek naar mogelijke toekomstscenario’s voor het buitengebied. De inrichting van de boerenerven heeft daarbij de bijzondere aandacht.

Week 5: Bezoek atelier Rijksbouwmeester


‘Nederland wordt anders’, afgevaardigden van het Rijksbouwmeesteratelier zijn langs gekomen. Er werd in grote kring inhoudelijk gediscussieerd over wat precies de opgave is in Nagele. In plaats van te focussen op mogelijke groei en de daarbij behorende scenario’s concludeerden we dat de opgave vooral ligt in de vraag hoe met het monument Nagele om te gaan? Hoe ziet een 21ste eeuwse monumentenzorg voor een geheel dorp eruit? Ten eerste worden dergelijke ensembles nauwelijks tot monument aangewezen, ten tweede zou hier niet een traditionele monumentenzorg van volledig terugrestaureren passen.

donderdag 19 november 2009

Bewonerslab


29 Oktober was een belangrijke dag voor Nagele. Het onderzoekslab had de bevolking opgeroepen om in het museum Nagele haar mening te geven over het dorp.
De opkomst was overweldigend: een kleine 100 bewoners van het dorp en omliggende omgeving waren erg enthousiast over het initiatief en deelden graag hun verhalen en opmerkingen met het onderzoekslab.
Groepjes bewoners werden met twee architecten van het onderzoekslab rondom een tafel geplaatst met een plattegrond van het dorp. Hierop konden zij de goede en slechte punten van Nagele aangeven. De bewoners grepen de gelegenheid om hun ervaringen en wensen op gedreven en enthousiaste wijze kenbaar te maken. Wij achten deze input van groot belang om een echte en duurzame oplossing voor de toekomst van Nagele te kunnen ontwikkelen.Opvallend is dat alle bewoners op het Bewonerslab erg trots blijken te zijn op hun unieke dorp. Vooral het groen en de ruime opzet worden geprezen. Een bewoner omschreef dit ook wel als “het campinggevoel”. Mien Ruys bleek wereldberoemd in Nagele! “De mooiste plek van het dorp”, aldus een bewoner over de begraafplaats die door Ruys is ontworpen. Maar ook de knelpunten kwamen aan bod: met name het minimale voorzieningenniveau en het gebrek aan een dorpscafé en een ontmoetingsruimte.De spirit van vroeger is weer terug. Na afloop van de avond hoorde je de Nagelezen de hoop uitspreken dat er nu echt iets gaat gebeuren in Nagele. “Nagele: het kán dus wel!”